I en serie registerbaserade studier undersöker vi den psykiska och fysiska hälsan bland svenska militära utlandsveteraner. Vi använder oss av register över militära utlandsveteraner som länkas till hälsoregister vid Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån för att undersöka olika utfall som indikerar psykisk ohälsa. Exempel på utfall som analyserats är självmord, självmordsförsök, sjukvårdsbesök med psykiatrisk diagnos och uthämtning av psykofarmaka.

Alla analyser genomförs på anonymiserade data och studieupplägget har fått etiskt godkännande från regionala etikprövningskommittén vid Karolinska Institutet. Studierna är finansierade av Försvarsmakten.

Kontakt
info@auxmilitary.se

Martin Neovius, professor
martin.neovius@auxmilitary.se

Martin är forskningsledare för och initiativtagare till denna satsning på registerbaserad uppföljning av militära utlandsveteraner. Han är själv militär utlandsveteran och professor i klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet samt oberoende konsult. Hans tidigare forskning har bland annat baserats på länkning av Värnpliktsregistret till nationella registerkällor.

Carl-Martin Pethrus, leg. psykolog
carl.pethrus@auxmilitary.se

Carl-Martin är legitimerad psykolog och doktorand på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om svenska militära utlandsveteraners tillstånd efter hemkomst från mission, med finansiering från Kungafonden. Carl-Martin jobbar som rapportförfattare för Aux Analysis.

Kari Johansson, medicine doktor
kari.johansson@auxmilitary.se

Kari arbetar som forskare på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Hennes forskning är baserad på registerepidemiologi och rör främst hälsokonsekvenser av övervikt samt effekter av relaterade intervention. Kari jobbar som rapportförfattare för Aux Analysis.

Kristian Neovius, medicine doktor
kristian.neovius@auxmilitary.se

Kristian är civil utlandsveteran (Afghanistan) och oberoende konsult inom hälsoekonomi och epidemiologi. Han disputerade år 2012 vid Karolinska Institutet på en avhandling som baserades på analyser av Värnpliktsregistret länkat till data från Försäkringskassan rörande sjukskrivning och sjuk-/aktivitetsersättning.