Foto: Försvarsmakten


hela rapporten (pdf)

Hjärtkärlsjukdom bland svenska militära utlandsveteraner


Bakgrund

Ett stort antal svenska soldater genomför varje år militär utlandstjänst. Enligt uppgifter i Försvarsmaktens register över utlandspersonal tjänstgjorde år 2010 cirka 2000 svenska soldater i olika insatsområden, bland annat i Afghanistan och Kosovo. Enligt samma datakälla har drygt 50 000 svenskar tjänstgjort militärt sedan 1960-talet under mer än 70 000 missionsperioder.


Syftet med denna registerbaserade studie var att undersöka risk för hjärtkärlsjukdom bland svenska militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013.


Metod

Studien baserade sig på en länkning av register vid Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Rekryteringsmyndigheten och Krigsarkivet. Studien var godkänd av regionala etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet och alla analyser genomfördes på anonymiserade data för att skydda de militära utlandsveteranernas integritet.


Omkring 22 000 militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013 identifierades via Försvarsmaktens databas över missionsutfärder. Till varje militär utlandsveteran matchades upp till fem jämförelseindivider som identifierats via Värnpliktsregistret. Som matchningsvariabler användes födelseår, kön, mönstringsår, resultat från begåvningstest, resultat från psykologbedömning, tidigare psykisk ohälsa, och kroppsmasseindex (body mass index, BMI).


Olika uttryck för hjärtkärlsjukdom utgjorde utfall i denna studie. Dessa delades in i tre huvudgrupper: död i hjärtkärlsjukdom, sjukvårdsbesök i slutenvård med hjärtkärlsjukdomsdiagnos samt uthämtning av förskrivningsläkemedel för hjärta och kretslopp.


Resultat

• Död i hjärtkärlsjukdom: Under upp till 24 år efter hemkomst kunde ingen statistiskt säkerställd skillnad detekteras mellan de militära utlandsveteranerna och de matchade icke-veteranerna avseende död i hjärtkärlsjukdom.


• Död eller slutenvård för hjärtkärlsjukdom: Ingen skillnad mellan militära utlandsveteraner och matchade icke-veteraner kunde detekteras med avseende på det sammanslagna utfallet död eller slutenvård för hjärtkärlsjukdom efter hemkomst.


• Läkemedel för hjärta och kretslopp: Under upp till 8 år efter hemkomst sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad avseende uthämtning av läkemedel för hjärta och kretslopp mellan de militära utlandsveteranerna och icke-veteranerna.Figuren ovan visar överrisk (>1) eller underrisk (<1) bland de militära utlandsveteranerna jämfört med icke-veteranerna.


Slutsats

Baserat på analyser av svenska hälsoregister kunde denna studie inte detektera några statistiskt säkerställda skillnader i hjärtkärlsjukdom mellan svenska militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013 och matchade icke-veteraner ur allmänbefolkningen som genomfört mönstring.