Foto: Försvarsmakten


hela rapporten (pdf)

Skilsmässa och giftermål bland svenska militära utlandsveteraner


Bakgrund

Ett stort antal svenska soldater genomför varje år militär utlandstjänst. Enligt uppgifter i Försvarsmaktens register över utlandspersonal tjänstgjorde år 2010 cirka 2000 svenska soldater i olika insatsområden, bland annat i Afghanistan och Kosovo. Enligt samma datakälla har drygt 50 000 svenskar tjänstgjort militärt sedan 1960-talet under mer än 70 000 missionsperioder.


Syftet med denna registerbaserade studie var att undersöka sannolikheten för skilsmässor och giftermål efter hemkomst från mission bland svenska militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013.


Metod

Studien baserade sig på en länkning av register vid Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Rekryteringsmyndigheten och Krigsarkivet. Studien var godkänd av regionala etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet och alla analyser genomfördes på anonymiserade data för att skydda de militära utlandsveteranernas integritet.


Omkring 22 000 militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013 identifierades via Försvarsmaktens databas över missionsutfärder. Till varje militär utlandsveteran matchades upp till fem jämförelseindivider som identifierats via Värnpliktsregistret. Som matchningsvariabler användes födelseår, kön, mönstringsår, resultat från begåvningstest, resultat från psykologbedömning, tidigare psykisk ohälsa, och kroppsmasseindex (body mass index, BMI).


Vid tidpunkten för utfärd på militär utlandstjänst var 91% av de tjänstgörande ogifta och 9% gifta. De individer som var ogifta hade en medianålder på 24 år medan de giftas medianålder var 39 år. Av de gifta hade 14% gift sig under året före utfärd.


Resultat

• Skilsmässa: Militära utlandsveteraner som var gifta vid utfärd hade en nästan dubbelt så hög sannolikhet för skilsmässa under upp till 24 års uppföljning efter hemkomst jämfört med matchade icke-veteraner, en skillnad som var statistiskt säkerställd. Resultatet var likartat i en känslighetsanalys som exkluderade individer som gift sig under året före utfärd.


• Giftermål: För militära utlandsveteraner som var ogifta vid utfärd var sannolikheten för giftermål efter hemkomst marginellt, men statistiskt säkerställt, lägre jämfört med de matchade icke-veteranerna.Slutsats

Bland svenska militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013 var skilsmässa efter hemkomst från mission vanligare än bland jämförbara individer från allmänbefolkningen. De militära utlandsveteranerna verkade också gifta sig i något mindre utsträckning efter mission jämfört med allmänbefolkningen. Huruvida skilsmässo- och giftermålsfrekvensen skiljer sig mellan yrkesmilitärer och allmänbefolkningen behöver undersökas.