Foto: Försvarsmakten


hela rapporten (pdf)

Våldsbrott efter militär utlandstjänst


Bakgrund

Denna studie använde svenska register för att undersöka våldsbrott efter hemkomst bland svenska militära utlandsveteraner som varit på mission någon gång mellan 1990 och 2013 jämfört med matchade icke-veteraner som mönstrat men inte varit på mission.


Metod

Studien baserade sig på en länkning av register vid Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet (Brå), Rekryteringsmyndigheten och Krigsarkivet. Studien var godkänd av regionala etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet och alla analyser genomfördes på anonymiserade data för att skydda de militära utlandsveteranernas integritet.


Omkring 22 000 militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013 identifierades via Försvarsmaktens databas över missionsutfärder. Till varje militär utlandsveteran matchades upp till fem jämförelseindivider som identifierats via Värnpliktsregistret. Som matchningsvariabler användes födelseår, kön, mönstringsår, resultat från begåvningstest, resultat från psykologbedömning, tidigare psykisk ohälsa, och kroppsmasseindex (body mass index, BMI).


Resultat

• Misshandel utgjorde cirka 70% av våldsbrottsdomarna och var därmed den vanligaste formen av våldsbrott såväl före som efter utlandsmission.


• Före missionsutfärd var 1.7% av de militära utlandsveteranerna dömda för våldsbrott jämfört med 2.7% bland de matchade icke-veteranerna. Dessa individer exkluderades från analyserna.


• Bland de 98.3% militära utlandsveteraner och 97.3% matchade icke-veteraner som inte dömts för våldsbrott före utfärd/matchningsdatum var andelen som dömdes för våldsbrott likartad under upp till 24 års uppföljning (1.6% vs 1.5%; skillnaden ej statistiskt säkerställd).


• Ökad risk för framtida våldsbrottsdomar sågs bland militära utlandsveteraner med lägre begåvning, sämre resultat vid mönstringens psykologutvärdering, förekomst av våldsbrottsdom före utfärd, samt lägre ålder.Slutsats

Bland svenska militära utlandsveteraner som tjänstgjort någon gång mellan 1990 och 2013 var våldsbrott efter hemkomst från mission ovanligt. Förekomsten av våldsbrottsdomar efter hemkomst var inte annorlunda än bland matchade icke-veteraner.